Công an có hàm giáo sư được thêm tuổi hưu 10 năm

Loading...

Các sĩ quan CAND là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia cao cấp sẽ được kéo dài tuổi phục vụ để giảng dạy, nghiên cứu khoa học. Theo đó đối với giáo sư thời gian kéo dài không quá 10 năm.

Nghị định số 103/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật CAND đã có hiệu lực thi hành.

Theo đó, nghị định quy định nhiều nội dung mới như: hạn tuổi cao nhất phục vụ trong CAND, chức danh, chức vụ tương đương Tổng cục trưởng, Tư lệnh, chế độ, chính sách đối với sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nghỉ hưu, chuyển ngành, thôi phục vụ trong CAND…

Sĩ quan công an là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia cao cấp được kéo dài thời hạn phục vụ từ 5 đến 10 năm
Cụ thể, đối với những trường hợp được kéo dài tuổi nghỉ hưu, nghị định quy định: Sĩ quan CAND là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia cao cấp có thể được kéo dài tuổi phục vụ để giảng dạy, nghiên cứu khoa học, công nghệ ở cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu trong CAND.

Thời gian kéo dài như sau: Không quá 10 năm đối với giáo sư; không quá 7 năm đối với phó giáo sư; không quá 5 năm đối với tiến sĩ, chuyên gia cao cấp. Theo nghị định thì trong thời gian kéo dài tuổi phục vụ, những đối tượng trên có quyền đề nghị nghỉ làm việc để hưởng chế độ hưu theo quy định.

Về hạn tuổi phục vụ cao nhất của sĩ quan Công an, Điều 10 quy định: cấp úy: nam 53, nữ 53; thiếu tá, trung tá: nam 55, nữ 53; thượng tá: nam 58, nữ 55; đại tá: nam 60, nữ 55; cấp tướng: nam 60, nữ 55.

Loading...


Nghị định cũng quy định, trường hợp đặc biệt, việc kéo dài tuổi phục vụ cao hơn do Chủ tịch nước quyết định (tức kéo dài cao hơn mức 10 năm đối với giáo sư, 7 năm với phó giáo sư, 5 năm đối với tiến sĩ, chuyên gia cao cấp).

Trong thời hạn kéo dài tuổi phục vụ, sĩ quan CAND phải thôi giữ chức vụ lãnh đạo chỉ huy.

Riêng đối với nữ sĩ quan cấp tướng, theo quy định tại nghị định 53/2015 của Chính phủ, tuổi nghỉ hưu được kéo dài không quá 5 năm, tức tối đa đến 60 tuổi. Đặc biệt, theo khoản 3, điều 3 của nghị định này thì nữ sĩ quan cấp tướng khi kéo dài tuổi nghỉ hưu “vẫn tiếp tục giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý”.

Cùng đó, việc xét kéo dài tuổi nghỉ hưu của sĩ quan cấp tướng, chức vụ từ Tổng cục trưởng trở lên do Bộ trưởng Bộ Công an trình cấp có thẩm quyền quyết định. Đối với cấp bậc hàm từ đại tá, các chức vụ từ Phó Tổng cục trưởng trở xuống do Bộ trưởng Bộ Công an quyết định.

Khoản 3, điều 13, nghị định 103 cũng quy định: “Trường hợp đặc biệt, việc kéo dài hạn tuổi phục vụ của sĩ quan CAND do Bộ trưởng Bộ Công an trình Chủ tịch nước xem xét, quyết định”.

Theo Công an nhân dân

Loading...