Thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh trong việc chống tham nhũng

Loading...

Thanh tra Chính phủ vừa công bố kết luận thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng giai đoạn 2011-2015.


Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Tử Quỳnh (phải) và Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến – Ảnh: bacninh.gov.vn

Thanh tra Chính phủ vừa có thông báo kết luận về việc thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2011-2015.

Được biết, giai đoạn thanh tra 2011- 2015, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh là ông Nguyễn Nhân Chiến – hiện nay là Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh. Từ tháng 4/2015 đến nay, Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh là ông Nguyễn Tử Quỳnh.

Theo kết luận thanh tra, bên cạnh một số kết quả trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, vẫn còn tồn tại một số hạn chế.

Cụ thể, Chủ tịch một số huyện ở Bắc Ninh chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm tiếp công dân định kỳ theo quy định. Hầu hết ở cấp huyện chưa thực hiện việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư nên việc tổng hợp, báo cáo về công tác này còn chậm chạp, chưa đáp ứng tốt cho công tác quản lý nhà nước.

Việc xây dựng kế hoạch thanh tra tại một số đơn vị chưa cụ thể về phạm vi, đối tượng được thanh tra. Một số kết luận thanh tra có chỉ ra một số sai phạm nhưng không chỉ rõ nguyên nhân và giải pháp để xử lý sai phạm và chưa chỉ rõ trách nhiệm của người đứng đầu.

Loading...

Trong công tác phòng, chống tham nhũng, việc tổ chức, triển khai thực hiện kê khai tài sản, thu nhập tại một số đơn vị còn chậm, nội dung thông tin kê khai tại một số bản chưa đầy đủ, thiếu thông tin; Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng còn mang tính hình thức, hiệu quả tuyên truyền chưa cao. Công tác thanh, kiểm tra việc chấp hành các quy định về phòng, chống tham nhũng chưa được thực hiện thường xuyên.

Kết luận thanh tra cũng chỉ rõ, công tác phòng ngừa tham nhũng có mặt còn hạn chế, nhất là việc minh bạch các dự án đầu tư, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt, công tác đấu thầu các dự án đầu tư, đấu thầu quyền sử dụng đất…; Việc chấp hành về trình tự, thủ tục trong hoạt động thanh tra vẫn chưa đầy đủ, còn thiếu sót. Một số đơn vị chưa thực hiện việc công khai kết luận thanh tra theo quy định, vi phạm Luật Thanh tra.

Để xảy ra những hạn chế này, Thanh tra Chính phủ cho rằng vai trò, trách nhiệm của thủ trưởng một số cơ quan về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng tại một số cơ quan, đơn vị còn hạn chế.

Ở một số lĩnh vực có biểu hiện sự buông lỏng quản lý, cụ thể là lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản,…

“Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về thanh tra, khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng chưa phổ biến rộng trong nhân dân. Do vậy sự hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo của một bộ phận công dân chưa cao”- kết luận cho hay.

Trước thực trạng được chỉ ra, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh tăng cường kiểm tra, đôn đốc thực hiện kết luận thanh tra, kiến nghị xử lý sau thanh tra để thu hồi triệt để tiền, tài sản Nhà nước bị thất thoát; đồng thời xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm được phát hiện qua thanh tra, kiểm tra.

Chú trọng thanh tra, kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý ngành, lĩnh vực, địa bàn. Đặc biệt, tăng cường công tác tự thanh tra, kiểm tra nội bộ, phát hiện và xử lý nghiêm các vụ việc tham nhũng, tiêu cực.

http://www.baogiaothong.vn/ket-luan-thanh-tra-trach-nhiem-cua-chu-tich-bac-ninh-trong-viec-pctn-d228047.html

Loading...